Ty kontra ważny egzamin

kwietnia 11, 2017 annnathalie 46 Comments

„Nauka nie ma żad­nej ojczy­zny, gdyż wie­dza ludzka obej­muje cały świat. ”Ludwik Pasteur Czy ten cytat nie jest praw­dziwy? To tylko zda­nie, a poka­zuje tak wiele. Uczymy się czę­sto tego co do życia nie jest nam potrzebne. Nie tylko pol­ski, ale i wszyst­kiego do okola. Tra­cisz moty­wa­cję do nauki? Pocie­szę Cię, że nie jeste­ście sami. To co napi­sa­łam jest total­nym bana­łem prawda? Nie­spełna rok temu pisa­łam egza­min zawo­dowy potwier­dza­jący moje kla­sy­fi­ka­cje zawo­dowe. Udało się, więc chyba mogę podzie­lić się z Tobą radami. Teraz po cza­sie wydaje mi się to oczy­wi­ste, ale wtedy ani tro­chę.


Myślisz, że w kilka dni uda Ci się powtó­rzyć mate­riał z pra­wie dwóch lat bądź w przy­padku matury trzech? Jeśli chcesz prze­czy­tać zrób to, ale to w niczym Ci nie pomoże. Przez to tylko uświa­do­misz sobie ile być może cen­nych infor­ma­cji nie pamię­tasz. Zacz­niesz się dener­wo­wać i nasta­wisz się nega­tyw­nie do egza­minu. Tego chyba nie chcesz prawda? Musisz być wypo­częta i pozy­tyw­nie nasta­wiona. Nie przy­chodź 30 minut przed egza­mi­nem, ponie­waż każdy zna­jomy będzie pytał czy się mocno dener­wu­jesz.Rozwią­zuj dużą ilość testów egza­mi­na­cyj­nych. To wła­śnie one pomogą upo­rząd­ko­wać Twoją wie­dzę. Z wła­snego doświad­cze­nia wiem, że nie­które pyta­nia się powta­rzają. W hote­lar­stwie w dużym stop­niu są to pyta­nia doty­czące mar­ke­tingu (w pierw­szej kla­sy­fi­ka­cji). Warto też ana­li­zo­wać każde z zagad­nień. Zapro­po­nuj dla nauczy­ciela czy nie możesz (może­cie) robić tego na lek­cji. Możesz rów­nież roz­wią­zy­wać je online. Umoż­li­wia nam to strona kwa­li­fi­ka­cje w zawo­dzie. Po skoń­cze­niu danego testu możemy zoba­czyć na ile pro­cent napi­sa­li­śmy oraz jakie błędy popeł­ni­li­śmy. Po dużej ilo­ści roz­wią­za­nych testów zazna­czasz poprawną odpo­wiedz auto­ma­tycz­nie.

  

Masz pro­blem z wypeł­nie­niem doku­men­tów, które zawsze poja­wiają się w czę­ści prak­tycz­niej egza­minu? Tutaj też nie­stety trzeba robić kilka egza­mi­nów, żeby wie­dzieć co i jak. Jed­nak mam dla Cie­bie kilka pro­stych rad jak się za to zabrać. Prze­czy­taj treść zada­nia kilka razy. Przy wypeł­nia­niu wra­caj do tre­ści. by nie popeł­nić błędu. Wachasz się w któ­rej rubryce powinna zna­leźć się dana infor­ma­cja? Napisz, ją w dwóch miej­scach jak nie jesteś pewna. Lepiej o jeden raz za dużo napi­sać niż o jeden za mało prawda? 
W tym roku pod­cho­dzisz do egza­minu? Mam nadzieję, że moje rady stały się w jakimś stop­niu pomocne. Pamię­taj! Trzy­mam kciuki.

46 komentarze:

⁕ Dziękuję za każdy szczery komentarz - to on motywuje do dalszej pracy
⁕ Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zostań na dłużej. Każdy nowy obserwator wywołuje uśmiech na mojej twarzy.

Chcę kontra realizacja pomysłów

kwietnia 02, 2017 annnathalie 24 Comments

Minął już sty­czeń, luty marzec, czas mija z pręd­ko­ścią świa­tła. Jak z Two­imi posta­no­wie­niami nowo­rocz­nymi. Udało Ci się coś zreali­zo­wać czy zostały one zapo­mniane przez codzienną rutynę i masę obo­wiąz­ków? Mam nadzieję, że udało się zreali­zo­wać Twój plan. Jeśli czy­tasz mojego bloga regu­lar­nie wiesz, że nie zro­bi­łam tra­dy­cyj­nej listy. Po pro­stu zasta­na­wiam się co chcę zro­bić i w miarę moż­li­wo­ści sta­ram się je reali­zo­wać.
Odchu­dza­nie stało się bar­dzo „modne” w dzi­siej­szych cza­sach. W social mediach jest wiele osób, które swo­imi efek­tami sta­rają się moty­wo­wać innych. Przy­pad­kiem tra­fi­łam na arty­kuł przed­sta­wia­jący histo­rię pew­nej kobiety. I to do jakiego efektu udało jej się dojść – mam tutaj na myśli www.instagram.com/siwa_oliwia. Po mimo, że nie jestem osobą otyłą chcę zrzu­cić kilka kilo­gra­mów, a przy oka­zji oba­lić mit, że osoby na wózku o sie­bie nie dbają. Nie robię tego dla innych, ale dla swo­jej satys­fak­cji..
Nie wpro­wa­dzi­łam w życie dra­stycz­nej diety – wiem, że długo jej bym się nie trzy­mała. Pierw­szym kro­kiem była rezy­gna­cja ze wszyst­kich sło­dy­czy. W ostat­nim cza­sie pod­ja­da­łam je pod­czas nauki. Zmie­ni­łam je na cukry natu­ralne. Z pośród pię­ciu posłów w ciągu dnia dwa razy sta­ram się jeść owoce. Ostatni posi­łek jem przed godziną dwu­dzie­stą drugą i zawsze jest to jogurt natu­ralny. Jeśli cho­dzi o ćwi­cze­nia to nie robię jak na razie deskę i brzuszki. Oczy­wi­ście sys­te­ma­tycz­nie zwięk­szam ich ilość.

Mia­łam kilka blo­gów przez ostat­nie dzie­sięć lat i zawsze był pro­blem z sys­te­ma­tycz­no­ścią. Ten blog na któ­rym obec­nie się znaj­du­jesz ist­nieje od listo­pada ubie­głego roku. Tutaj udaje mi się doda­wać sys­te­ma­tycz­nie posty (przy­naj­mniej dwa razy w mie­siącu.). Jestem z tego faktu bar­dzo zado­wo­lona, ale zawsze może być lepiej.
Obec­nie jestem zado­wo­lona z tego gdzie w obec­nej chwili się znaj­duję. Jed­nak nie należy stać w jed­nym miej­scu. Trzeba iść małymi krocz­kami do celu. I to wła­śnie sta­ram się robić w ostat­nim cza­sie. Mogę więc i to posta­no­wie­nie zali­czyć do zre­ali­zo­wa­nych. Wiem, że jest to dopiero począ­tek. Mam nadzieję, że jego więk­szymi efek­tami będę mogła się jesz­cze z Tobą podzie­lić.
"Musisz zacząć z wizją tego, czego pragniesz. Na tym etapie wcale nie musi to być osiągalne. Ale kiedy stworzysz klarowną wizję w swoim umyśle, będziesz w stanie stwierdzić, co Ci jest potrzebne do osiągnięcia celu". Bruce Davies

24 komentarze:

⁕ Dziękuję za każdy szczery komentarz - to on motywuje do dalszej pracy
⁕ Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zostań na dłużej. Każdy nowy obserwator wywołuje uśmiech na mojej twarzy.