Ja kontra inne blogi - SHARE WEEK 2017

marca 25, 2017 annnathalie 26 Comments

 Warto się rozwijać i brać udział w konkursach. Nie po to by zdobyć jakąś nagrodę. Wystarczy przecież dobra zabawa prawda? Taki też konkurs trwa w blogosferze. Polega on na poleceniu blogów, na które lubimy zaglądać w wolnej chwili.Więcej informacji na temat tej akcji znajdziesz tutaj  Wiem, że krąży stereotyp o tym, że twórca jest wrogiem dla drugiego twórcy w tej dziedzinie. Jednak ja dziś polecę Ci trzy (kolejność nie ma znaczenia) blogi i a przede wszystkim jego autora. SHARE WEEK 2017 ! Pozwolę sobie pogrupować te miejsca w sieci według kategorii i chwilę się na tym zatrzymać.Pierwszą z nich jest liferstyle. Choć sama nie wspominam zbytnio o tej tematyce uwielbiam zerkać na inne. W końcu, która z kobiet nie lubi bawić się modą, czerpać inspiracje i pooglądać dobrej jakości zdjęcia? Drugą i ostatnio mogę zaliczyć do niezwykłych miejsc w sieci? Dlaczego tak myślę? Dowiesz się za chwilę - tak wiem lubię przedłużać.
Jakiś czas temu oglądałam ten to miejsce z ukrycia. Czytałam prawie każdy post tej autorki. Z niecierpliwością czekałam na modowe nowości. Ma inny styl ode mnie, ale e mniej eleganckie stylizacje są w moim guście. Lubię czytać jej przemyślenia, które są stanowczo za krótkie. Po przeczytaniu notki o jej osobie wiedziałam, że jest pozytywną, zakręconą mamą. Odkąd poznałam ją nieco prywatnie wiem, że jest osobą, która wszystko potrafi ogarnąć. Mówi, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jak myślisz  kogo ten opis dotyczy? Oczywiście bloga xavilove.com. Amanda gościła tutaj raz na moim blogu. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się spotkać i zdziałać coś razem.
Kobieta, która poprzez swoje  stylizacje pokazuje wiele twarzy.  Nie ogranicza się do jednego stylu,ale uwielbia styl gotycki.Uwielbiam ją za to, że każda stylizacja jest inna jeśli chodzi właśnie o styl. Z każdym wpisem zaskakuje moją osobę coraz bardziej. I z niecierpliwością czekam na coś nowego. Myślę, że poprzez swój blog pokazuje, że stereotypy istnieją tylko w naszych głowach. I znowu się tutaj powtórzę - nie ma rzeczy niemożliwych. Może kojarzysz tę autorkę? Jeśli nie zajrzyj koniecznie na www.vamppiv.pl Zapomniałabym ta sama osoba prowadzi blog o literaturze,, programowaniu, niepełnosprawności, przemyśleniach oraz podróżach - www.sylwiablach.pl
Pamiętasz jak wspomniałam o niezwykłym miejscu w sieci? Właśnie teraz chcę Ci je przedstawić. Blog sam w sobie jest dosyć nowy. Jednak jego autorka jest bardzo mocno utalentowana. Jest kreatywna, ma wiele pomysłów i doradzi i o najważniejszym wspomnę na koniec - umie świetnie rysować. Jeśli śledzisz mojego bloga pewnie domyślasz się kogo tu opisuję w tych zaledwie kilku zdaniach. Oczywiście mam tutaj na myśli Asię, która wykonała dla mnie rysunek! Jeśli masz ochotę zobaczyć jej dzieła oraz towarzyszyć jej na początku blogowania zajrzyj na www.joannasemla.pl.
"Pewnego dnia coś zrobisz, coś zobaczysz albo wpadniesz na pomysł, który pozornie pojawi się znikąd. I poczujesz, że coś w tobie drgnęło, jakieś ciepło w piersi. Kiedy tak się stanie, nie wolno ci tego zignorować. Otwórz umysł i podążaj za tym pomysłem. Podtrzymuj płomień. A wtedy na pewno znajdziesz swój ogień."

26 komentarze:

⁕ Dziękuję za każdy szczery komentarz - to on motywuje do dalszej pracy
⁕ Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zostań na dłużej. Każdy nowy obserwator wywołuje uśmiech na mojej twarzy.

Blog kontra osoba utalentowana

marca 14, 2017 annnathalie 22 Comments

W życiu jak i swoim miej­scu w sieci wpro­wa­dzamy zmiany. Chcemy by każdy dzień był wspa­niały. Sta­ramy się uwiecz­nić te naj­waż­niej­sze chwile na foto­gra­fiach. Chcemy mieć pew­nego rodzaju pamiątkę. A jak jest z tym miej­scem w sieci i dla­czego o nim tutaj wspo­mnia­łam? Blog jest rów­nież pew­nego rodzaju pamiątką, a nawet pamięt­ni­kiem. Jest to mały kawa­łek inter­netu gdzie tylko autor decy­duje co się na nim pojawi i w jakiej for­mie. Sta­ram się aby to miej­sce z każ­dym mie­sią­cem było coraz leprze. I zro­bi­łam mały krok do przodu, żeby ten blog stał się ład­niej­szy, a może wyjąt­kowy? To już Ty musisz oce­nić i będzie mi miło jeśli podzie­lisz się swoją opi­nią w komen­ta­rzach. 
Czę­sto jest tak, że przy­pad­kiem tra­fiamy na kogoś, kto dora­dzi, pomoże. Tak też było i tym razem, Prace uzdol­nio­nej, kre­atyw­nej i pomy­sło­wej Asi mia­łam oka­zję już podzi­wiać. Od tam­tego czasu przy­glą­da­łam się jej pra­com z zain­te­re­so­wa­niem. Z każ­dym por­tre­tem jej kre­ska była coraz ład­niej­sza Widać, że lubi ryso­wać i w dal­szym ciągu się uczy. Jak możesz zauwa­żyć na blogu jesz­cze nie ma zdjęć mojej osoby. Dla­tego wybra­nie odpo­wied­niego zdję­cia i odro­binę kre­atyw­no­ści była w zasa­dzie małym wyzwa­niem. Chcia­łam aby ilu­stra­cja paso­wała do tema­tyki bloga i two­rzyła jego małą ozdobę, jak i poka­zy­wała mnie samą. Do tej pory nie wie­rzy­łam, że ilu­stra­cja może być iden­tyczna jak foto­gra­fia. Czarna koron­kowa sukienka jak i moja fry­zura wygląda iden­tycz­nie.
Jeśli masz ochotę zoba­czyć tę samą ilu­stra­cję jesz­cze w czarno-bia­łej wer­sji zapra­szam Cię na media spo­łecz­no­ściowe Joanna Semla Illu­stra­tion. Na Face­bo­okuznajdziesz ją tutaj  , a na instagramie tutaj .
"Podziwiam tych, którzy mają odwagę spojrzeć w swoje odbicie w lustrze i powiedzieć głośno: "Mam prawo do błędu". Tylko kilka słów, a ile trzeba mieć w sobie siły, żeby spojrzeć na własne życie z otwartą przyłbicą i zobaczyć je takim, jakie ono jest. (...) Mieć odwagę spojrzeć prawdzie w oczy, zmierzyć się z sobą. Stawić czoło sobie samemu. Właśnie sobie." Anna Gavalda (z książki Kochałem ją)

22 komentarze:

⁕ Dziękuję za każdy szczery komentarz - to on motywuje do dalszej pracy
⁕ Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zostań na dłużej. Każdy nowy obserwator wywołuje uśmiech na mojej twarzy.

Dzień kobiet kontra pomysły

marca 01, 2017 annnathalie 50 Comments

No, ludzie, jestem prze­cież kobietą, otwie­ram szafę, ciu­chy się wysy­pują na podłogę, bo się nie miesz­czą, a ja nie mam co na sie­bie wło­żyć. „Joanna Zawadzka – Moment życia To tylko jedno zda­nie jed­nak takie życiowe. Zda­rza nam się godzinę stać przed lustrem i wybie­rać sty­li­za­cje. Cóż to już nasza kobieca natura. Może nie mamy tak codzien­nie, ale raz na jakiś czas. Po pro­stu lubimy dobrze wyglą­dać. Już za kilka dni będzie nasz dzień. Możemy w ten dzień zasza­leć, zro­bić coś dla sie­bie, ponie­waż jest to nasz dzień. W tym roku kupi­łam sobie pre­zent już na początku lutego. Stwier­dzi­łam, ze kiedy się wybiorę do sin­say`a tej pen­sjo­narki już tam nie będzie. Posta­ram Wam się ją poka­zać kiedy już zrobi się zde­cy­do­wa­nie cie­plej. Jed­nak nie była­bym sobą gdy­bym nie szu­kała jesz­cze cze­goś w sieci. Nawet tylko po to by się zain­spi­ro­wać na nad­cho­dzącą wio­snę, cho­ciaż i jesz­cze pod dzień kobiet. 
Posta­no­wi­łam usiąść wygod­nie z kub­kiem her­baty i poprze­glą­dać asor­ty­menty skle­pów. Kiedy weszłam na jeden prze­pa­dłam. Sklep zaful ma bar­dzo duży asor­ty­ment. Znaj­dziemy tam ciu­chy do ćwi­czeń, swe­try, sukienki, spód­nice, buty i akce­so­ria. Przy każ­dej rze­czy jest tabelka, dzięki temu możemy zoba­czyć czy dana rzecz będzie dla nas dobra. Tak dla mnie to jest na plus. U nas w pol­skich skle­pach inter­ne­to­wych żadne są podane dokładne wymiary.


Moją pierw­szą pro­po­zy­cją jest kla­syczna czerń, którą uwiel­biam. Na początku chcia­łam dać inną sukienkę do tego zestawu, ale zre­zy­gno­wa­łam. Do tego złote deli­katne dodatki. 
W dru­gim zesta­wie rów­nież czerni nie zabrak­nie. Jed­nak zde­cy­do­wa­łam się pójść w kie­runku paste­lo­wego różu.
W trze­ciej sty­li­za­cji zde­cy­do­wa­łam się na sukienkę z mod­nym paskiem na szyi. Nie możemy już zało­żyć do tego naszyj­nika, ale to ma swój urok. Rozja­śnimy ten zestaw jasnymi kol­czy­kami z deli­kat­nym nie­bie­skim akcen­tem. Nie może zabrak­nąć też małej torebki.

50 komentarze:

⁕ Dziękuję za każdy szczery komentarz - to on motywuje do dalszej pracy
⁕ Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zostań na dłużej. Każdy nowy obserwator wywołuje uśmiech na mojej twarzy.