Moda na przestrzeni lat cz.II

stycznia 23, 2017 annnathalie 35 Comments

"Może się wyda­wać, że ubra­nia to jedy­nie pusta bła­hostka, ale mają one dużo waż­niej­szy cel niż tylko spra­wia­nie, żeby było nam cie­pło. One zmie­niają to, jak postrze­gamy świat i w jaki spo­sób świat postrzega nas. „Vir­gi­nia Woolf Czy w dzi­siej­szych cza­sach bar­dziej przy­wią­zu­jemy uwagę do mody? Myślę, że oce­niamy ludzi na pod­sta­wie wyglądu. Nie mam tutaj na myśli oczy­wi­ście wszyst­kich. Nie należy wszyst­kich przy­sło­wiowo wrzu­cać do jed­nego worka.
W latach osiem­dzie­sią­tych inspi­ro­wano się Madonną. Były modne kolo­rowe, błysz­czące ubra­nia, buty za kostkę i zde­cy­do­wa­nie za duże swe­try. Wró­ciła rów­nież moda na ubra­nia w paski jak i gro­chy. Wzór kwia­towy z lat sześć­dzie­sią­tych prze­sta­wał już być modny. Fry­zury stały się bar­dzo prze­sadne. Trwała znowu ujrzała świa­tło dzienne. Maki­jaż był bar­dzo wyra­zi­sty sta­wiano na ciemny kolor ust.
Lata dzie­więć­dzie­siąte na na pewno w jakimś stop­niu naj­bliż­sze każ­dej z nas. Kolo­rami prze­wod­nimi były neony – nazy­wane w dwu­dzie­stym pierw­szym wieku paste­lo­wymi, odbla­sko­wymi. Nume­rem jeden były wytarte spodnie, spor­towe bluzy. Ramiona w kurt­kach były sze­ro­kie, W dal­szym ciągu modne były leg­ginsy i skó­rzane cięż­kie kurtki. Nie zabra­kło jed­nak w tym wszyst­kim ele­gan­cji. Modne stały się krót­kie, czarne spód­nice. Maki­jaż był bar­dzo neu­tralny sub­telny. Miał pod­kre­ślić urodę, natu­ral­ność kobiety. Modna była fry­zura na „Rachel”. Ozdobą wło­sów stały się kokardy i opa­ski.
Teraź­niej­szość – moda XXI wieku. Wydaje mi się, że wszyst­kiego zaczerp­nę­li­śmy po tro­chu z wcze­śniejszych lat. Sta­wiamy raczej na mocny wyra­zi­sty maki­jaż, Nosimy skó­rzane dodatki i wszystko co ma frędzle. Lubimy bluzki z moty­wem kwia­to­wym oraz geo­me­tryczne wzory. Nie każdy lubi modę paste­lową, ale rów­nież jest (była) ona modna. Nosimy skó­rzane kurtki, które w dzi­siej­szych cza­sach nie są aż takie cięż­kie jak wcze­śniej. Wytarte, spodnie z dziu­rami są nume­rem jeden. Zasta­nówmy się teraz przez chwilę kto w kreuje modę oprócz pro­jek­tan­tów? Myślę, że w bar­dzo dużej mie­rze są to blog­gerki. Naprawdę nie trzeba daleko szu­kać. Za zgodą mojej koleżanki, która pro­wa­dzą blogi tylu life­style posta­no­wi­łam poka­zać kilka jej sty­li­za­cji.

 klik
Postanowiłam zapytać Amandy czym jest dla niej moda. Do czego tak naprawdę przywiązuje wagę? Czym jest dla Ciebie moda? Zacznę od tego, że na modzie totalnie się nie znam i nigdy za nią ślepo nie podążam. Trendy to coś, co może nas zgubić i pomóc  zaliczyć modową wpadkę.  Dlatego ja zawsze stawiam na takie ubrania, w jakich czuje się dobrze. Nie mówię, że nie śledzę trendów, bo nie da się ich przeoczyć, ale zawsze wybieram to, co mi się podoba, a nie to, co jest aktualnym must have. Tak więc jeśli chcemy być modnym to tylko z głową. xavilove.com

 klik
Moda nie istnieje tylko w sukienkach i tkaninach. Moda jest w niebie, na ulicach, moda ma związek z ideami, stylem życia i tym, co się dzieje" Coco Chanel


35 komentarze:

⁕ Dziękuję za każdy szczery komentarz - to on motywuje do dalszej pracy
⁕ Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zostań na dłużej. Każdy nowy obserwator wywołuje uśmiech na mojej twarzy.

"I'm not coming Home"

stycznia 18, 2017 annnathalie 32 Comments

Muzyka towa­rzy­szy nam każ­dego dnia. Każ­demu z nas podoba się inny rodzaj muzyki. To nic dziw­nego ponie­waż gatun­ków jak i arty­stów jest na prawdę wiele. Nata­lia Mag­da­lena jest polką, która mieszka i two­rzy w Rot­ter­da­mie. Sama two­rzy tek­sty i śpiewa. Zaw­sze towa­rzy­szy jej przy tym gitara. Nigdy się z nią nie roz­staje. 
Utwór „I’m not coming Home” chwyta za serce. To wszystko pew­nie dla­tego, że jest to bar­dzo życiowe. Jak wspo­mniała pio­sen­karka inspi­ra­cją jest dla niej samo życie. Zresztą posłu­chaj­cie sami Natalia Magdalena - I'm not coming Home (Official Music Video). Przyj­rzyjmy się teraz poszcze­gól­nym frag­men­tom pio­senki. I try to look forward I try to walk fast I try not to look back
And I try not to confess Teraz zadam Ci pyta­nie. Sta­rasz się patrzeć do przodu? Nie warto się zatrzy­my­wać i roz­pa­mię­ty­wać to co było. Tego nie jeste­śmy w sta­nie zmie­nić. Pew­nie zasta­na­wiasz się w jakim celu to robię? Chcę poka­zać, że ta pio­senka jest bar­dzo moty­wu­jąca. Szcze­gól­nie teraz kiedy zaczę­li­śmy nowy rok.

A czym jest miłość? Love is not what it’s supposed to be An old photograph right in front of me
I’m not coming Home tonight I’m not coming Home tonight Nie jest tym czy się spodziewałam. Nie chce już wracać do tych chwil. W piosence znajdziemy również odpowiedzi na które czasami często znaleźć odpowiedź. Jeśli wsłuchasz się w słowa znajdziesz jeszcze więcej niż myślisz. Jeśli tego nie zrobiliście zrób to w tej chwili. Przestań czytać wsłuchaj się w piękną muzykę, każde słowo i wróć tu za chwilę. 
Mam nadzieję, że zwró­ci­li­ście uwagę rów­nież na tele­dysk. Jest bar­dzo natu­ralny. Nie dostrze­gam tam prze­py­chu. W dzi­siej­szych cza­sach cenię takie tele­dy­ski. Jeśli macie ochotę posłu­chać Nata­lii na żywo zer­k­nij­cie na www.nataliamagdalena.nl bądż nataliamagdalenamusic(fb) - tam znajdziecie listę aktualnych koncertów za granicą.

32 komentarze:

⁕ Dziękuję za każdy szczery komentarz - to on motywuje do dalszej pracy
⁕ Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zostań na dłużej. Każdy nowy obserwator wywołuje uśmiech na mojej twarzy.

Moda na przestrzeni lat cz.I

stycznia 08, 2017 annnathalie 35 Comments

Kon­struk­cję teraź­niej­szo­ści, w któ­rej nawet moda, od ubioru aż po pio­sen­ka­rzy, znie­ru­cho­miała, teraź­niej­szo­ści, która usi­łuje zapo­mnieć o prze­szło­ści i nawet nie udaje już wiary w jaką­kol­wiek przy­szłość, osiąga się za pomocą cyklicz­nego obiegu infor­ma­cji, nie­ustan­nie powra­ca­ją­cej do nader skrom­nej listy wciąż tych samych bła­ho­stek, zapo­wia­da­nych szum­nie jako istotne nowinki. Rze­czy­wi­ście ważne infor­ma­cje o tym, co istot­nie się zmie­nia, poja­wiają się zaś nie­zwy­kle rzadko i niby ledwo dostrze­galne prze­bły­ski; doty­czą one zawsze wyroku, który ten świat, jak się zdaje, ogło­sił prze­ciw wła­snemu ist­nie­niu, eta­pów jego zapro­gra­mo­wa­nego samo­uni­ce­stwie­nia. „– Guy Debord – – Spo­łe­czeń­stwo spek­ta­klu oraz Rozwa­ża­nia o spo­łe­czeń­stwie spek­ta­klu
Powyż­szy cytat mówi o tym jak wszystko się zamie­nia na prze­strzeni lat. Skupmy się teraz na modzi. Autor cytatu mówi, że to sławne osoby nada­wały tempo modzie. I to dzięki nim ona się zmie­niała. Ostat­nio w poście o modzie były przy­kła­dowe sty­li­za­cje. Teraz dla odmiany przyj­rzyjmy się modzie na prze­strzeni bli­skich nam lat w Pol­sce
W latach dwu­dzie­stych po pierw­szej woj­nie świa­to­wej. Znaną pro­jek­tantką była wtedy Coco Cha­nel, Modne były futra frędzle i pióra, duże kape­lu­sze Już wtedy noszono sukienki z obni­żo­nym sta­nem. Kobiety malo­wały się mocno. Już wtedy był znany tzw. smo­key eyes i ciemne wargi. Ozdobą wło­sów były opa­ski (np. z koronki).


Kobieca syl­wetka w latach trzy­dzie­stych była jesz­cze bar­dziej pod­kre­ślona. Suk­nie się­gały aż do ziemi. Hitem stały się też blond włosy lekko pod­krę­cone. Już w tam­tych latach poja­wiła się trwała. Modne stały się skó­rzane dodatki takie jak torby czy ręka­wiczki.
Luźny styl nastą­pił w latach dześćdziesiętych. Wtedy ponie­kąd modę narzu­cali hip­pisi. Dzwo­nia­ste spodnie, bluzki w kwiaty, z sze­ro­kimi ręka­wami, wytarte spodnie stały się nume­rem jeden. Dodat­kami były małe kol­czyki i sztuczne rzęsy.
Moda to, co dziś ładne, ale za kilka lat będzie brzyd­kie. Sztuka – to, co dziś brzyd­kie, ale za kilka lat będzie ładne. „Coco Cha­nel. Zobacz­cie to co było modne w latach dwu­dzie­stych, trzy­dzie­stych czy 60 w dzi­siej­szych cza­sach rów­nież jest modne. Kilka lat temu był szał na smo­key eyes czy ciemne usta. Skó­rzane torby z frędz­lami, buty, bluzki z moty­wem kwia­to­wym to wszystko jest na­dal modne. A zostano odkryte już jakiś czas temu.

35 komentarze:

⁕ Dziękuję za każdy szczery komentarz - to on motywuje do dalszej pracy
⁕ Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zostań na dłużej. Każdy nowy obserwator wywołuje uśmiech na mojej twarzy.