Ty kontra postanowienia noworoczne.

grudnia 31, 2016 annnathalie 62 Comments

Rok dwa tysiące szes­na­sty dobiegł końca. Nim się obej­rzymy świę­to­wa­li­śmy  już nowy rok. Wraz z jego nadej­ściem w naszej gło­wie poja­wiają się nowo­roczne posta­no­wie­nia bądź plany. Zatrzy­maj się prosze teraz na chwilę. Zasta­nów się czy udało Ci się zre­ali­zo­wać choć jedno posta­no­wie­nie z Two­jej listy. Jeśli tak to świet­nie, a jeśli nie trudno. Pew­nie zasta­na­wiasz się do czego zmie­rzam…
W dzi­siej­szych cza­sach jeste­śmy bar­dzo zabie­gani. Nie przy­wią­zu­jemy uwagi do waż­nych rze­czy. Mało osób wywią­zuje się z posta­no­wień, które zapla­no­wali na te dwa­na­ście mie­sięcy. Jak myślisz co jest tego przy­czyną? Sta­wia­nie sobie zbyt wysoko poprzeczki, mało rze­czywiste cele, brak chęci i moty­wa­cji? Jeśli mie­rzymy zbyt wysoko to raczej nie doj­dzie to do skutku. Możemy pró­bo­wać ale prę­dzej czy póź­niej sta­niemy na prze­gra­nej linii. Chyba, że będziemy sto­so­wać metodę małych kro­ków. 
Można podejść do tego zupeł­nie ina­czej. Każ­dego mie­siąca wyznacz sobie małe zda­nie które będziesz w sta­nie wyko­nać. Coś dosłow­nie drob­nego. Po jego wyko­na­niu nagra­dzaj sama sie­bie. Na przy­kład kup sobie jakiś naszyj­nik, obej­rzyj dobry film. Zre­lak­suj się jeśli nie masz na to czasu w ciągu mie­siąca.
"Nau­czy­łem się, że suk­ces powi­nien być mie­rzony nie tyle pozy­cją, jaką się osią­gnęło w życiu, ile prze­szko­dami, jakie się poko­nało w dąże­niu do suk­cesu”. Booker T. Washing­ton. Pamię­taj, że w życiu nie jest łatwo. Nie wszystko przy­cho­dzi od razu tego samego dnia. O tej samej godzi­nie. Naj­pierw trzeba się tro­chę namę­czyć żeby osią­gnąć to co chcemy. Trzeba poko­nać swoje sła­bo­ści lęki, nie przej­mo­wać się zda­niem innych ludzi. Wiem, że cza­sami jest to trudne. Nie pozwól żeby zda­nie Two­ich zna­jo­mych, bli­skich, zawa­żyło o Twoim życiu. Ono jest tylko jedno.

62 komentarze:

⁕ Dziękuję za każdy szczery komentarz - to on motywuje do dalszej pracy
⁕ Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zostań na dłużej. Każdy nowy obserwator wywołuje uśmiech na mojej twarzy.

Oczekiwania kontra dorosłe życie

grudnia 19, 2016 annnathalie 159 Comments

Co jest najśmieszniejsze w ludziach: Zawsze myślą na odwrót: spieszy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem. Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. Z troską myślą o przyszłości, zapominając o chwili obecnej i w ten sposób nie przeżywają ani teraźniejszości ani przyszłości. Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli.”- Paulo Coelho – Być jak płynąca rzeka
Powyższy cytat znalazłam całkiem przypadkowo na lubimy czytać. To on zainspirował mnie do napisania postu jak i moje dziewiętnaste urodziny, które miałam kilka dni temu.W tych zaledwie kilku zdaniach jest zawarta prawda. O tym, jak się skupiamy na rzeczach, które nie powinny mieć w naszym życiu większego znaczenia. Oczekujemy kolejnych wydarzeń, które trwają jeden dzień. A nasze życie toczy się dalej.
Dużo małych dzieci odlicza do swoich kolejnych urodzin. A może i nawet do tych osiemnastych? Przecież osoba dorosła może wszystko. Świat dorosłych osób jest przecież taki fajny. Mają pieniądze i mogą kupić wszystko, co tylko im się zamarzy. Wraz z naszym wiekiem zmienia się również myślenie.Zaczynamy rozumieć, że to wszystko nie jest takie kolorowe. Rodzice starali się uchronić nas przed złem. W końcu nadszedł ten długo wyczekiwany dzień – tak osiemnaste urodziny. Już możesz legalnie pić to, co jeszcze wczoraj było zakazane. Wspaniałe uczucie prawda? Jednak to uczucie nie będzie trwać długo. W pewnym momencie znudzi się ta dorosłość. To, co zakazane nie będzie już takie wspaniałe.
Wkraczamy w dorosłość. Szukamy możliwości, żeby zarobić. Mieć swoje własne pieniądze, odciążyć rodziców. To wspaniałe uczucie, kiedy w tygodniu się uczysz, a weekendy pracujesz. Ta radość, kiedy dostajemy zasłużone, ciężko zarobione pieniądze. Z biegiem lat to właśnie dla nich tracimy głowę. Chcemy zapewnić dobre życie dla naszych bliskich siebie. Często zapominamy o tym, żeby spędzić miło czas. Wspólnie obejrzeć film czy nawet spokojnie porozmawiać nigdzie się nie śpiesząc.

Życie jest przecież tylko jedno. Dlatego czasem powinniśmy zwolnić. Poświęcić czas na to, co rzeczywiście w danej chwili jest ważne. Praca jest ważna, ale ona nie daje tyle szczęścia co rodzina. Niestety często o tym zapominamy. Nie doceniamy tego, co dzieje się tu i teraz. Beztroskie dzieciństwo szybko mija. Dopiero później zaczyna się, życie na wysokich  obrotach, które trwa do końca naszych dni.

159 komentarze:

⁕ Dziękuję za każdy szczery komentarz - to on motywuje do dalszej pracy
⁕ Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zostań na dłużej. Każdy nowy obserwator wywołuje uśmiech na mojej twarzy.

Browne i dekorowanie

grudnia 16, 2016 annnathalie 37 Comments

Brow­nie jest to pyszne cia­sto cze­ko­la­dowe. Jeśli uwiel­biasz cze­ko­ladę to te cia­sto na pewno będzie Ci sma­ko­wać. Naj­czę­ściej szu­kamy prze­pi­sów gdzie robi się wszystko bar­dzo szybko jak i łatwo. Oczy­wi­ście są takie osoby, które lubią prze­sia­dy­wać jak naj­wier­niej czasu w kuchni i eks­pe­ry­men­to­wać. Gwa­ran­tuję Ci, że nie zaj­mie to wiele czasu.
Przepis:
- 0,5 szklanki wody
- 3/4 szklanki cukru
- 250 gram masła
- od 280 do 300 gram czekolady (1 gorzka, 2 mleczne)
- 70 gram mąki
- 2 jaja
- płatki migdałowe
Wodę z cukrem i zapa­chem dopro­wa­dzić do wrze­nia, dodać masło i cze­ko­ladę. Mie­szać do roz­pusz­cze­nia jaja oraz mąkę ubić, dodać masę cze­ko­la­dową o płatki mig­da­łów.
Piec w tem­pe­ra­tu­rze 180 stopni przez około 30–40 minut. Następ­nie wło­żyć do lodówki.
Nie­stety nie mam zdję­cia tego cia­sta, dla­tego zdję­cia pocho­dzą ze strony
Pin­te­rest. Ponie­waż wiel­kimi kro­kami zbli­żają się święta zna­la­złam inspi­ra­cje na tą oka­zję.
                                       

37 komentarze:

⁕ Dziękuję za każdy szczery komentarz - to on motywuje do dalszej pracy
⁕ Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zostań na dłużej. Każdy nowy obserwator wywołuje uśmiech na mojej twarzy.

Ty kontra samoakceptacja

grudnia 01, 2016 annnathalie 46 Comments

Czasami nie mamy zie­lo­nego poję­cia dla­czego pewne sytu­acje zda­rzają się aku­rat nam. Prze­cież mogło to spo­tkać kogoś innego i wszystko poto­czyłoby się zupeł­nie ina­czej. Sądzimy, że byłoby lepiej, ale tego tak naprawdę nie wiemy. Nie jeste­śmy w sta­nie się sklo­no­wać i cof­nąć się do prze­szło­ści. Zoba­czyć jakby to się poto­czyło te „dru­gie życie”.
Załamujemy się, bo nie możemy poradzić sobie z problemami. Do tego ludzie dobijają nas swoimi słowami. Jakby wbijali nóż w plecy. A z każdym ciosem znika wartość człowieka. Ten, który Cię obrażał jest pewny siebie. Uważa,że nic w życiu nie jesteś w stanie osiągnąć. Ile młodych osób myśli, że inni mają rację? Nie może zaakceptować siebie, co więcej nie daje sobie pomóc. Uważa , że jest na straconej pozycji. Kryje swoje talenty, pasje, które w dzisiejszych czasach są na wagę złota. Powinien śmiało je pokazywać światu brać udział w konkursach.  Niektórym w końcu udaje się wyjść z tego złego cienia jednak jest wiele osób, które nie mogą sobie z tym poradzić.

 Znam kilka rad, które mogą pomóc w samo­ak­cep­ta­cji, dąże­niu do lep­szego jutra:
• Nic nie dzieje się bez powodu, a złe momenty będą dla Cie­bie moty­wa­cją do dzia­ła­nia. Będziesz chciała zro­bić coś dla sie­bie. Poka­zać pseudo zna­jo­mym, któ­rzy nie wie­rzyli w Twoją osobę, że osią­gniesz coś o wiele szyb­ciej niż oni.
• Znajdź osobę, która zaj­muje się tym co Ty chcesz robić. Niech da Ci kilka przy­dat­nych rad czy pomoże Ci na star­cie. Jesz­cze są takie osoby na tym świe­cie.
• Nie siedź i nie zasta­na­wiaj się co by było gdyby tylko dzia­łaj. Samym myśle­niem nie zyskasz efek­tów.
• Pamię­taj, że nic w życiu nie jest łatwe.
Spraw abyś była zado­wo­lona z więk­szo­ści rze­czy, czer­pała z życia jak naj­wię­cej. Nie przej­mo­wała się zda­niem innych. Za Cie­bie nikt życia nie prze­żyje. Zdję­cie pocho­dzi ze strony favim.

46 komentarze:

⁕ Dziękuję za każdy szczery komentarz - to on motywuje do dalszej pracy
⁕ Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zostań na dłużej. Każdy nowy obserwator wywołuje uśmiech na mojej twarzy.

Stylizacje #1I Muzyka

listopada 02, 2016 annnathalie 60 Comments

W życiu każdego z nas przychodzi taki moment kiedy chcemy wrócić do tego co było jakiś czas temu. Powspominać te dobre jak i złe chwile z naszego życia. Wrócić do hobby, które zostało porzucone. Ja właśnie zamierzam wrócić do blogowania. Pragnę ponownie stworzyć swój świat gdzie o wszystkim decyduje tylko ja. Nikt inny nie ma przecież wpływu co tutaj opublikuję. Może uda mi się pokonać swoje słabości, których z dnia na dzień jest coraz mniej?
Kiedy spoglądam przez okno dostrzegam łyse drzewa., piękne kolorowe liście. Ponura pogoda nas dobija, ale zawsze można znaleźć na to jakiś sposób- ładne stylizacje, które dadzą nam nieco energii, pozytywna muzyka. Zostawiam kilka stylizacji, które pochodzą ze strony Pinterest.W większości stylizacji dominują klasyczne kolory, ale występują też jaśniejsze kolory.Wspomniałam wcześniej o muzyce. Każdy słucha tego co mu się podoba. Wiem, że nie Tobie może się nie podobać to czego słucham. Jednak podzielę się kilkoma piosenkami, które motywują mnie w jesienne wieczory.

  • Powrót do korzenili (Mesajah cała płyta)
  • Sylwia Grzeszczak - Tamta dziewczyna
  • ZBUKU - Łap marzenia
  • Anna Wyszkoni - Oszukac Los
  • O.S.T.R. - Spowiedź feat. Sacha Vee - prod. Killing 
  • O.S.T.R. x Małpa x W.E.N.A. - Żyć Chwilą 
  • Ras Luta - Tu jest twoje miejsce feat. Damian SyjonFam
  • Jula - Lepszy dzień
Listopad na pewno nie będzie taki zły, do zobaczenia60 komentarze:

⁕ Dziękuję za każdy szczery komentarz - to on motywuje do dalszej pracy
⁕ Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zostań na dłużej. Każdy nowy obserwator wywołuje uśmiech na mojej twarzy.